תנאי השימוש – WHATSNEXT HUB

אתר זה – Whatsnext Hub – שייך לפיליפ מוריס בע"מ ("החברה") ומופעל על ידה ("האתר"). השימוש באתר ובתכניו כפוף לתנאי השימוש המפורטים להלן. תנאי השימוש מסדירים את היחסים בין האתר לבין כל אדם ו/או גוף ו/או גורם או מי מטעמם של אשר עושה שימוש באתר. בשימושך באתר ו/או בתכנים הכלולים בו הינך מסכים לתנאי השימוש ולמדיניות הפרטיות המפורטים להלן. קרא אותם בעיון. אם אינך מסכים להם, הפסק מייד את שימושך באתר. החברה רשאית, לפי שקול דעתה, לשנות מעת לעת תנאי שימוש אלה. לכן מומלץ שתחזור ותקרא אותם מעת לעת. המשך שימושך באתר אחרי שינוי שבוצע מהווה הסכמתך לשינוי. התנאים והאתר מנוסחים בלשון זכר לצורך הנוחות בלבד והם מיועדים גם לנשים. הכותרות שבתנאי השימוש הן לנוחות בלבד.
בתנאים אלה, המונח "תוכן", או "תכנים": כולל לרבות מידע, הצעות, המלצות, פרטים מכל מין וסוג, לרבות כל תוכן מילולי, חזותי, תוכנה, קובץ, מאגר נתונים וממשק וכל תו, סימן, סמל וצלמית (icon).
תנאי השימוש באתר חלים על השימוש בו ובתכנים הכלולים בו באמצעות כל מחשב או מכשיר קצה אחר (כדוגמת טלפון סלולרי, טאבלטים, מחשבי כף יד למיניהם וכיוצ"ב).
תנאי השימוש באתר, לפיהם יש לעשות באתר שימוש, הינם:

מטרת האתר

1. מטרת האתר היא לספק מידע ולתמוך בהתקדמות טכנולוגית, המצאה, יצירתיות והפחתת נזקים שהיא תוצאה של התקדמות כאמור.
הגבלת אחריות.

2. השימוש שלך באתר ובתכנים והסתמכותך עליהם הם על אחריותך בלבד. השימוש באתר ובתכנים בו הוא שימוש כמות שהוא (AS IS) ועל בסיס זמינות (AS AVAILABLE) ולא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה ו/או מי מטעמה בגין תכונות האתר והתכנים, נכונות התכנים, שלמותם, עדכניותם ודיוקם, יכולותיו של האתר, מגבלות או התאמת האתר והתכנים לצרכיך, לרבות בגין הפסקתם (זמנית או קבועה), אי שמירה ו/או אובדן של תכנים, לרבות שנשלחו אליך או על-ידך, כמו גם פגיעה או שיבוש בשלמות או בתוכן של תכנים שקיבלת או שיגרת.

החברה אינה מתחייבת שהאתר יהיה זמין ונגיש בכל עת. החברה אינה מתחייבת שהאתר לא יופרע, יהיה כסדרו או בלא הפסקות, יהיה מאובטח וללא טעויות ויהיה חסין מפני גישה בלתי-מורשית או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים – והכל, בחומרה, בתוכנה, בקווי ובמערכות תקשורת, אצל החברה או אצל מי מספקיה.

החברה מודעת לכך שהינך יכול להיכנס לאתר מכל מקום בעולם. אם האתר או התכנים ושימושך בהם נוגד את דין מקום הכניסה שלך לאתר, אז האתר ותכניו אינם מיועדים לך, ואתה מתבקש שלא להיכנס לאתר או לעשות בו ובתכניו שימוש. אתה אחראי לידיעת דין מקום הכניסה שלך לאתר ולציותך לו.

3. החברה ו/או מי מטעמה וחברות הקשורות אליה, אינם אחראים כלפיך או כלפי אחר לכל נזק שהוא, לרבות נזק ישיר או עקיף, עוגמת נפש או אי-נוחות, או לכל נזק שקשור או נובע משימושך באתר ובתכנים או הסתמכותך עליהם או חוסר יכולתך לעשות בהם שימוש או מכל פעולה שהחברה נקטה או נמנעה מלנקוט או ביחס לתכנים שתקבל או מהשתתפותך או אי-השתתפותך בפעילויות שבאתר.

מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף זה, החברה ו/או מי מטעמה וחברות הקשורות אליה, לא יישאו באחריות בגין השפעתו של קובץ על המחשב שלך ו/או מכשיר הטלפון הסלולרי שלך ו/או כל מכשיר באמצעותו תכנס לאתר. האמור כולל נזק בגין טעויות, השמטות, הפרעות, כשלים, איחורים, וירוס מחשב, אובדן מידע (דטה), גישה לא מורשית, שינוי בתמסורת ובמידע (דטה).
תכנים

4. מבלי לגרוע מהוראות סעיף ‏2 לעיל, החברה אינה ערבה לכך שהתכנים באתר הינם מדויקים, שלמים או עדכניים לחלוטין. התכנים הם למידע כללי ואין להתבסס עליהם או לעשות בהם שימוש בקבלת החלטות מבלי לקבל יעוץ מקצועי, או מידע מדויק יותר, שלם יותר או מעודכן יותר.

לאתר קשורים דפי וערוצי מדיה חברתית שונים. עובדה זו אינה מהווה משום תמיכה או עידוד של מדיה זו ואין לחברה אחריות לשירותים והמוצרים המוצעים על ידם. אם הנך משתמש במדיה חברתית, אתה עושה זאת על אחריותך שלך, והחברה אינה אחראית לכך בכל צורה או לכל נזק או הפסד כתוצאה משימושך.

מדיניות הפרטיות

5. בעת שימושך באתר עשוי להצטבר לגביך מידע אישי מסוים. לגבי האופן בו אנו אוספים ועושים שימוש במידע אישי ראה את מדיניות הפרטיות של האתר ב: http://whatsnext.co.il/ בשימושך באתר, אתה מסכים לכך שנשתמש במידע האישי שנאסף או מתקבל במסגרת השימוש באתר בהתאם למדיניות הפרטיות.

אירועים ופעילויות

6. באתר עשויות להתקיים פעילויות שונות (לרבות כאלו הכוללות אפשרות לקבל הזמנות לאירועים ולפעילויות שתערוך החברה או צדדים שלישיים), בהן תוכל להשתתף על פי תנאיהן ("הפעילויות"). יתכן ותתבקש למסור מידע על מנת לטול חלק בפעילות זו או אחרת ולאשר את תנאי הפעילות לפני שתיטול בה חלק.
קישורים לאתרי צד ג'

7. באתר אתה עשוי למצוא קישורים ('לינקים') ו/או הפניות לאתרי אינטרנט אחרים ו/או מקורות מידע ו/או אפליקציות ו/או לגופים ו/ או לארגונים ו/או לחברות אחרים ("קישורים"). קישורים אלה הם לנוחותך בלבד ולקבלת מידע על ידיך. הקישורים מאפשרים לך למצוא תכנים המתפרסמים ברשת האינטרנט ו/או לעשות שימוש באפליקציות כאמור. התכנים בקישורים אינם מתפרסמים על ידי החברה והחברה איננה שולטת או מפקחת עליהם. העובדה שהאתר מקשר לתכנים אלה אינה מעידה על הסכמת החברה לתוכנם ואינה מהווה ערובה לאמינותם, לעדכניותם, לחוקיותם, לנוהגי בעלי התכנים בתחום הפרטיות ולכל היבט אחר הכרוך בתוכנם או בתפעולם. החברה אינה אחראית לתכנים שאליהם מוליכים הקישורים (אם תמצא אותם, למשל, בלתי הולמים את צרכיך, מרגיזים או בלתי נאותים), למוצרים או לשירותים שעשויים להיות מוצעים באמצעותם, ואינה אחראית לכל תוצאה שתיגרם מהשימוש בקישורים או מהסתמכות עליהם ועל התכנים שבהם. לאתרים אליהם מובילים הקישורים עשויה להיות תנאי שימוש ומדיניות פרטיות משלהם, והחברה ממליצה לך לקוראה, אם בחרת לבקר בהם.

החברה איננה מתחייבת כי הקישורים שיימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו אותך לאתר אינטרנט פעיל. החברה רשאית להסיר מן האתר קישורים שנכללו בו בעבר, או להימנע מהוספת קישורים חדשים.

8. כל התקשרות שתעשה עם צד שלישי בעקבות תוכן המתפרסם באתר ו/או באמצעות קישור (Link) מהאתר, אינה כוללת את החברה כצד לה, ותסוכם ישירות בינך לבין הצד השלישי הנוגע בדבר אלא אם הודיעך החברה אחרת לרבות במסגרת האתר. החברה אינה צד לכל התקשרות כזו, היא לא תישא באחריות לטיב, איכות, תכונות והתאמה של שירותים ומוצרים שיוצעו באתרים ו/או במסגרת אירועים אליהם הגעת באמצעות קישורים שבאתר או בעקבות תוכן שבאתר, ולרכישות אשר יתבצעו, והיא לא תיקח חלק במחלוקות אם וכאשר יתעוררו בין הצדדים השונים להתקשרות אלא אם הודיעך החברה אחרת לרבות במסגרת האתר.

קניין רוחני

9. כל הזכויות באתר, לרבות זכויות היוצרים והקניין הרוחני בו ובכל תוכן הכלול בו הינם של החברה או של צד שלישי, שהרשה לחברה להשתמש בו. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, לבצע בפומבי, להעביר לציבור, לשנות, לעבד, ליצור יצירות נגזרות, למכור או להעביר כל חלק מן הנ"ל, בין על ידך ובין באמצעות או בשיתוף צד שלישי, בכל דרך או אמצעי, בין אם אלקטרוניים, מכאניים, אופטיים, אמצעי צילום או הקלטה, או בכל אמצעי ודרך אחרת, בלא קבלת הסכמה בכתב ומראש מן החברה או מבעלי הזכויות האחרים, לפי העניין ובכפוף לתנאי ההסכמה (ככל שתינתן).

10. החברה תוכל לשנות מעת לעת את מבנה האתר ועיצובו, את היקפו, זמינותו, תכניו וכל פעילות שבו ותהיה רשאית לשנות כל היבט אחר הכרוך באתר – והכל, בלא צורך להודיע לך על כך מראש. שינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בתקלות ו/או לעורר בתחילה אי-נוחות וכיו"ב. לא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי החברה בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.

מבלי לגרוע מן האמור לעיל, רשאית החברה להפסיק בכל עת את האתר או כל חלק ממנו.

שיפוי

11. הנך מתחייב לשפות את החברה, עובדיה או מי מטעמה בגין כל נזק, הפסד, אבדן-רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם – ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט – עקב הפרת תנאי שימוש אלה.
פעולות אסורות ומניעת גישה.

12. בנוסף לכל האמור לעיל, בעשותך שימוש באתר הינך מתחייב כי לא תעשה אחד או יותר מהדברים הבאים:

12.1 התחזות לאדם או גוף כלשהו ו/או מסירת תיאור מסולף או הצגה כוזבת של קשר בינך ובין צד שלישי.

12.2 הטענה, שליחה או שידור של כל חומר שקרי ומטעה או חומר אשר נועד להערים על אדם או על גוף כלשהו, במישרין ו/או בעקיפין.

12.3 שימוש שנועד להתחקות אחר אדם אחר או להטריד אדם אחר בכל דרך שהיא.

12.4 מכירה, הפצה או כל שימוש כלכלי במידע באתר או כל שימוש אחר באופן העלול לפגוע באדם אשר המידע רלוונטי לו.

12.5 הטענה, שליחה או שידור של כל חומר המכיל כל סוג של וירוס מחשב או כל קוד מחשב אחר, המתוכנן להרוס, להפריע, או להגביל את השימוש (ובכלל זה כל שימוש אחר מלבד שימוש הוגן
וסביר בשירות) בכל אחד מן המחשבים, השרתים, החומרה ו/או התוכנה אשר מצויים בשימוש החברה לצורך אספקת השירותים המוצעים באתר.

12.6 הפצת "דואר זבל" (spam) לשרתי האתר, או הצפתם בכל דואר אחר.

12.7 שינוי, עיבוד, העתקה, שאיבת מידע, התאמה, מתן רישיון משנה, תרגום, מכירה, ביצוע פעולות של הנדסה חוזרת, פירוק או הרכבה מחדש של כל אחד מחלקי הקוד המרכיבים את האתר,
לרבות בסיס המידע, וכן פעולות כאלה לגבי החומרה והתוכנה אשר מצויות בשימוש עבור האתר.

12.8 הצבת האתר או כל חלק ממנו, בתוך מסגרת של אתר ו/או פורטל ו/או אתר אחר (frame) או כחלק מאתר ו/או פורטל ו/או אתר אחר ,(mirror) ללא הסכמה בכתב ומראש של החברה.

12.9 שימוש בכל רובוט, "תולעת" ,(spider) מנוע אחזור וחיפוש מידע, או בכל כלי אוטומטי או ידני אחר אשר מתוכנן לאנדקס, לאחזר, ולאתר מידע באתר או כלי כאמור אשר מתוכנן לחשוף את
מבנה מאגר הנתונים והקוד באתר.

12.10 הפרעה בכל דרך אחרת, או קטיעה של האתר (לרבות על ידי הפרעה לפעולות השרת ורשת המחשבים המחוברים לאתר או של רשת המחשבים המחוברת אליו).

12.11 פגיעה בכל דרך שהיא בזכויות יוצרים, סימני מסחר, או כל זכות קניינית אחרת אשר מצויה באתר.

החברה רשאית שלא לאפשר לך להשתמש באתר או בחלק ממנו, לצמיתות או לזמן מסויים, לחסום את גישתך אליו ואף לבטל את רישומך למאגר המידע ולרשימת התפוצה של ה- newsletters על פי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי למסור על כך הודעה מראש. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, וכדוגמא בלבד, רשאית החברה לפעול כאמור בכל אחד מהמקרים הבאים: אם ביצעת מעשה או מחדל הפוגעים או עלולים לפגוע בחברה, במי מטעמה או בצדדים שלישיים כלשהם; אם השתמשת באתר לביצוע או כדי לנסות לבצע מעשה בלתי חוקי או מעשה הנחזה על פניו כבלתי חוקי, או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה; אם הפרת את תנאי השימוש.

דין ומקום שיפוט

13. על תנאי שימוש ומדיניות פרטיות אלה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל, אולם לא תהיה תחולה לכללי ברירת הדין הבינלאומי הקבועים בהם, ואך ורק לבית המשפט בתל-אביב תהא הסמכות הבלעדית והייחודית בכל תביעה בקשר לתנאי שימוש ומדיניות פרטיות אלה.

ספטמבר 2018